ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите.
Всяка организация, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване и се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001.

ISO 9001 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейност, която извършва.
Стандартът се основава на следните основни принципи, които гарантират успешно ръководене и функциониране на една организация:
• насоченост към клиента;
• лидерство;
• приобщаване на персонала;
• процесен подход;
• подобряване;
• взимане на решение, основани на доказателства;
• управление на взаимоотношенията.

Какви са ползите от внедряването на ISO 9001?
• Повишен фирмен имидж;
• Разширяване на пазарите – увеличени възможности за участие в обществени поръчки и присъствие на чуждестранни пазари;
• Способност непрекъснато да доставя продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиента и на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган;
• Подобряване на възможностите за повишаване удовлетвореността на клиента;
• Насоченост към риска и възможностите, свързани с нейния контекст и нейните цели;
• Непрекъснато подобряване на компетентността на персонала.

ПРОМЕНИ В ISO 9001:2015

 

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе в сила новото издание на ISO 9001:2015, което въвежда нови изисквания към Системите за управление на качеството.

Основната промяна в ISO 9001:2015 е свързана с приравняването към Annex SL на Директива на ISO организацията за уеднаквяване на структурата на всички ISO стандарти за системи за управление.

За извършване на плавен преход към новото издание и успешна подготовка за ре-сертифициране по ISO 9001:2015, трябва да бъдат взети необходимите мерки, относно актуализацията и преработването на наличната документация по ISO 9001:2008. Промените ще са значителни и ще е необходимо време за тяхното разбиране и прилагане на практика, и за привеждане в съответствие на внедрената Система за управление.

Всяка сертификационна организация ще обяви своевременно визията си за 3-годишния преходен период за преминаване към новото издание на стандартите, до края на 2018.


КЛЮЧОВИ ПРОМЕНИ В СТАНДАРТА ISO 9001:2015

Версия ISO 9001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на качеството с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление, както и изменения в изискванията към използването на документи и записи, които стават по-опростени.

Акценти:

определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;

определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;

повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство;

вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.


Нови концепции: 

управление на риска, лидерство, документирана информация.


ПРОМЕНЕНИ КЛАУЗИ ОПИСАНИЕ
Лидерство Клауза 5, преди “Отговорност на ръководството”, е заменена с “Лидерство”. Ще се изисква висшето ръководство да се включат активно в работата на системата за управление на качеството. Премахването на всички позовавания на ролята на “представител на ръководството” засилва необходимостта да се следи дали системата за управление на качеството е “интегрирана” в рутинните бизнес дейности, вместо да работи като независима система, отделно от останалата дейност на фирмата.
Контекст на организацията Нова клауза, свързана с контекста на организацията или съвкупността от обстоятелства, в която организацията реализира бизнеса си. От организациите ще се изисква да определят изрично всички вътрешни и външни проблеми и въпроси, които могат да повлияят на способността им да постигнат своите планирани резултати. Ще трябва да се разработи методология за идентифициране и разбиране на нуждите и очакванията на “заинтересованите страни” – тези лица и организации, които могат да повлияят или да бъдат засегнати от решения или дейността на организацията.
Обхват на системата за управление на качеството Поставен е по-силен акцент върху определянето на обхвата на системата за управление на качеството, в сравнение с предишната версия на стандарта. Обхватът определя границите и приложимостта на системата за управление на качеството на организацията. Клаузата изисква обхватът да се определя, като се вземе предвид контекста на организацията.
Изисквания за процесен подход Процесният подход, въведен в ISO 9001:2008 ще бъде изрично изискване на ISO 9001:2015 (точка 4.4)
Рискове и възможности Изискването за Превантивни действия е премахнато и се заменя с “действия за справяне с рискове и възможности”. От организациите ще се изисква да определят и разглеждат и когато е необходимо, да предприемат действия, за да отговорят на всякакви рискове или възможности, които могат да окажат въздействие (било положително или отрицателно) върху системата за управление и нейните резултати, или които биха могли да окажат влияние върху удовлетвореността на клиентите.
Продукти и услуги Терминът “продукт” се заменя с “продукти и услуги”. Чрез изричното включване на “услуги” към термина “продукти” се подчертава, че стандартът ISO 9001:2015 е приложим за всички доставчици, а не само за тези, които произвеждат или доставят продукти.
Контрол на външно осигурени продукти и услуги “Закупуване” (клауза 7.4) е заменена с клауза 8.4 “Контрол на външно осигурени продукти и услуги”. Клаузата касае всички форми на външни доставки, независимо дали това е чрез закупуване от доставчик, чрез свързан партньор, чрез аутсорсинг на процесите или по някакъв друг начин. Ще се изисква организациите да предприемат подход, основан на риска, за да се определят вида и степента на контрол, подходящ за всеки външен доставчик и всички външни предоставяни продукти и услуги.
Документирана информация Изисквания за Наръчник по качество, документирани процедури и записи са премахнати и заменени с термина “Документирана информация”. Това е информация, която организацията ще трябва да води, контролира и поддържа. Как тя би желала да отрази и назове тази информация, зависи от самата нея. Това осигурява по-гъвкав подход към това как компаниите да документират своите процеси за управление на качеството.
Несъответстващи процеси Контрол на несъответстващ продукт (клауза 8.7) сега ще включва несъответстващи процеси в допълнение към крайните продукти или услуги. Организациите ще трябва да оценяват случаите, когато процесите не отговарят на планираните мерки и, когато е необходимо да разследват причините за това и да предприемат действия, за да се избегне повторна поява на проблемите.
Термини и определения Остават в отделен стандарт ISO 9000
Приложения ISO 9001:2015 има три информативни приложения. Приложение А дава разяснения относно новата структура, терминологията и концепциите, докато приложение B осигурява обновените Принципи за управление на качеството, които са изготвени спрямо ISO 9004. Приложение C дава подробности, свързани ISO системи за управление на качеството от серията ISO 10000. Те са предназначени да предоставят помощ на организациите, които желаят да създадат или да подобрят своите резултати за управление на качеството.