BRC стандартите са пакет от четири водещи в индустрията Технически норми:

  • Global Standard for Food Safety (за безопасност на храните)
  • Global Standard for Consumer Products (за потребителските стоки)
  • Global Standard for Packaging and Packaging Materials (за опаковането и материалите за опаковки)
  • Global Standard for Storage and Distribution (за съхранението  и дистрибуцията)

Първоначално разработена в отговор на нуждите на членовете на Британския консорциум на търговците на дребно (British Retail Consortium), стандартите придобиват известност в световен мащаб. Сертифициране по BRC стандарт, чрез одит от трета независима страна, дава увереност у клиентите и производителите за способността и компетентността на доставчиците и намалява необходимостта от това търговците и производителите да извършват свои собствени проверки, което води до намаляване на разходите за всички.

Целта на BRC за безопасност на храните е:

  • да бъде ефективен и да подпомага производителите да отговорят на нуждите на своите клиенти;
  • да насърчава най-добрата практика за безопасността на храните и управлението на качеството на продукта;
  • да улеснява и подобрява ефективността на производствения процес.

BRC Food версия 8 – какви са основните промени  

Във фокуса на новото 8-мо издание на BRC са включени:
• насърчаване на развитието на култура по безопасност на хранителните продукти;
• разширяване на изискванията за мониторинг на околната среда, за да бъде отразено нарастващото значение на тази тема;
• насърчаване на предприятията за по-нататъшно разработване на системи за сигурност и защита на храните;
• добавяне на яснота към изискванията за високорискови зони за производство на хранителни продукти;
• осигуряване на по-голяма яснота за предприятията, които произвеждат храна за домашни любимци;
• гарантиране на глобална приложимост и сравнителни анализи на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Обхватът на стандарта за безопасност на хранителните продукти BCR включва:
• Преработени храни – както със собствена марка, така и с марка на клиент;
• Суровини – или съставки/добавки за употреба от производителите на храни и хранителни продукти;
• Сурови продукти – като плодове и зеленчуци;
• Храна за домашни любимци.

Представяме на Вашето внимание някои от по-важните ключови промени в новото издание:
1. Културата за безопасност на храните:
Културата за безопасност на храните е основен фактор в управлението на безопасността на продуктите. Тя е предизвикателство за одитиране, тъй като е широко понятие, което в случая е важно да бъде разглеждано в рамките на изискванията на стандарта.
Висшето ръководство на производителя определя и поддържа ясен план за развитието и непрекъснатото подобряване на безопасността на храните и културата на качеството. Това включва:
• определяне на дейности, включващи всички сектори на предприятието, които оказват въздействие върху безопасността на продуктите;
• план за действие, посочващ как дейностите ще се извършват, измерват и планират със срокове;
• преглед на ефективността на извършените дейности.
Раздел 1 (1.1 .2)
Забележка: Одиторите НЕ се опитват да одитират културата на предприятието, а разглеждат как предприятията са приложили горните точки. Ефективността ще бъде оценявана само на втория одит на издание 8.

2. Докладване на проблеми
Предприятията трябва да имат демонстрируема програма за заседания, която предоставя на вниманието на висшето ръководство темата за безопасност на храните, законност, почтеност и качество. Тези срещи се провеждат поне веднъж месечно.
Добавена кл. 1.1.6: Дружеството трябва да има поверителна система за отчетност, която да позволява на персонала да докладва за опасения, свързани с безопасността, целостта, качеството и законността на продукта.
Изменена кл. 1.1.5: Безопасността на продуктите е отговорност на целия персонал – не само на определени служители, затова всички служители трябва да знаят как да докладват за съмнения и инциденти.

3. HACCP план 
• някои страни (напр. САЩ) имат регулаторни изисквания, които включват всички 
HACCP процеси, очертани от Codex Alimentarius, но използват различна терминология;
• преразгледана е формулировката на раздел 2 от Стандарта относно плана за безопасност на храните, НАССР, за да се осигури съвместимост във всички страни и географски райони.

4. Вътрешни одити
• много дружества все още планират своите вътрешни одити през годината до един два пъти годишно. Когато одитите се извършват само веднъж или два пъти годишно, е по-вероятно системата да доведе до спад при спазването на стандартите между одитите.
• кл. 3.4.1 е променена, за да се гарантира, че системите за управление на безопасността се оценяват задълбочено на редовни интервали от време – най-малко 4 вътрешни одита годишно.

5. В клаузата за Одобрение на доставчици се набляга на сравнителните анализи GFSI и редовното преразглеждане на изискванията, с цели осигуряване на строг контрол на суровините. 

6. Основни промени в частта, касаеща сигурността и защитата на храните:
Кл. 4.2.1. Компанията трябва да предприеме документирана оценка на риска (оценка на заплахата) на потенциалните рискове за продуктите от всеки умишлен опит за замърсяване или повреда. Тази оценка на заплахите включва както вътрешни, така и външни заплахи. Резултатът от тази оценка трябва да представлява документиран план за оценка на риска. Този план се преразглежда, за да отразява променящите се обстоятелства и пазарни проучвания. Той се преразглежда официално най-малко веднъж годишно и когато:
• възникне нов риск (например се разпространява или идентифицира нова заплаха);
• настъпи инцидент, в който е замесена сигурността на продуктите или защитата на храните.
Кл. 4.2.2. В случаите когато суровините или продуктите са идентифицирани като изложени на особен риск, планът за оценка на заплахите включва контрол за смекчаване на тези рискове. Когато превенцията не е достатъчна или възможна, трябва да има въведени системи за идентифициране на всякакви нарушения. Тези проверки се наблюдават, резултатите се документират и подлежат на преглед поне веднъж годишно.
Кл. 4.2.3 Зони, в които е определен значителен риск, трябва да бъдат дефинирани, наблюдавани и контролирани. Те включват външни места за съхранение и приемане на продукти и суровини (включително опаковки). Трябва да има въведени политики и системи, които да гарантират, че само оторизиран персонал има достъп до производствени и складови площи и че достъпът до обекта от служители, изпълнители и посетители се контролира. Трябва да има система за записване на посетителите. Персоналът трябва да бъде обучен в процедури за сигурност на обекта и защита на храните.
Кл. 4.2.4 Когато това се изисква от законодателството, предприятието поддържа подходящи
разрешителни, издадени от съответните органи.

7. Мониторинг на околната среда
• стандартът измерва цялостната ефективност на хигиената, персоналните практики и производствените методи;
• предоставя своевременно информация за индикаторните организми, развалящите организми, патогените, които предизвикват съмнения, така че да могат да се предприемат подходящи коригиращи действия, и избегнат евентуални бактериални епидемии;
• стандартът действа като система за ранно предупреждение за микробиологични опасности както в производствената, така и в следпроизводствената среда, когато се прилага ефективно като неразделна част от необходимите програми;
• помага за откриването на зарази в растенията, които могат да бъдат източник на замърсяване;
• утвърждава хигиенни норми и помага при определянето на честотата на почистване и хигиена.

8. Високорискови и зони със засилена грижа
Издание 8 дава по-голяма яснота на изискванията за високорискови зони с висока степен на грижа и производствени зони със засилена грижа за околното пространство. Когато дадено предприятие произвежда продукти, изискващи работа под висок риск, засилена грижа и / или производствени съоръжения с висока степен на грижа за заобикалящата среда, в допълнение към изискванията в този раздел трябва да бъдат изпълнени всички съответни изисквания от раздели от 1 до 7 на стандарта.

9. Храна за домашни любимци 
В обхвата на стандарта попада и храната за домашни любимци (без фуражи за животни)
• Сравнителният анализ GFSI въвежда 3 нови изисквания за храна за домашни любимци (не се прилагат за храна за хора);
• Клауза 5.8.1 – разделяне по предназначение (пълна диета или добавки);
• Клауза 5.8.2 – управление на съставките, вредни за определени животни;
• Клауза 5.8.3 – управление на лекарствените продукти;
• преглед на ефективността на извършените дейности.

10. Правила за провеждане на одит
• Планиран/обявен одит – когато предприятието и сертифициращият орган предварително съгласуват датата на одита;
• Непланиран/необявен одит – когато датата на одита не се оповестява от сертифициращия орган.
Програмата за непланирани одити остава доброволна и предприятията все още могат да избират между планирани и непланирани одити. Вариант 2 /одит от два етапа/ от старото издание на стандарта отпада. Издание 8 предоставя на дружествата горните 2 опции за одит.

11. Междинно отчитане от страна на BRC
Засилената и постоянна грижа от страна на ключовите заинтересовани страни през времето между одита и потвърждаването на сертифицирането.
• След всеки одит, в рамките на 10 дни, в Регистъра на BRC следва да е налице “междинен” отчет”. Съдържанието трябва да бъде строго ограничено до датата на одита, да съдържа подробности за обхвата на одита и констатираните несъответствия;
• Окончателният одиторски доклад трябва да бъде наличен до 42 дни.