Какво представлява BS OHSAS 18001?

 • BS OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област;
 • Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
 • BS OHSAS 18001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и други външни заинтересовани страни.

История на BS OHSAS 18001:

 • 1996 – UK BSI разработва първия OH&S standard – BS 8800. BS 8800 не е стандарт за сертифициране
 • 1996 – BS 8800 е предложен за ISO стандарт на ISO конференция. Мнозинството са против
 • 1999 – Приемане на спецификацията OHSAS 18001:1999
 • 2000 – ISO конференция. BS 8800 е победен с един глас
 • 2007 – приемане на BS OHSAS 18001:2007 за британски стандарт, базиран на BS 8800 и OHSAS 18001:1999
 • 2013 –решение за ISO стандарт
 • 2018 – публикуване на ISO 45001 Cистеми за управление на здравето и безопасността при работa

Специфични моменти при въвеждането на Система за управление на здравето и безопасността при работа:

 • Доброволно поемане на ангажименти по отношение на здравето и безопасността при работа и обявяването им пред заинтересованите страни;
 • Разширява се кръга от заинтересованите страни – освен клиента (съгласно ISO 9001 ) и служителите, се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи.
 • Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо здравето и безопасността при работа;
 • Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
 • Отделя се голямо внимание на пратическото прилагане на изискванията, например по отношение на физическо състояние на помещенията, опасно поведение на персонала, носене на ЛПС и др.
 • Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити;
 • Налага тясно сътрудничество със службите по трудова медицина, във връзка с оценката на риска;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно BS OHSAS 18001:

 • Повишава доверието на партньори и външни заинтересовани страни и придава имидж:
 • При договаряне с клиенти;
 • При наемане на нови служители;
 • При участие в обществени поръчки;
 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;
 • Идентифицират се всички приложими за организацията изисквания;
 • Осигурява ефикасни методи за комуникация с контролните органи;
 • При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;
 • Подобрява културата за полагане на безопасен труд в организацията.