Системата GLOBALG.A.P e една от многото инициативи на различни институции, работещи в областта на безопасността на храните. Тя води началото си от 1997 и по същество представлява протокол за Добри селскостопански практики (Good Agricultural Practices – GAP), спрямо който производителите могат да се сертифицират.

GLOBALG.A.P е частна схема, която определя доброволни стандарти за сертификацията на селско-стопански продукти навсякъде по света.

GLOBALG.A.P е равностойно партньорство между производители и търговци на селско-стопанска продукция, които желаят да създадат сертификационни стандарти и процедури за Добри селско-стопански практики (Good Agricultural Practices – GAP). 

Системата съдържа също елементи от други по-малко познати стандарти, като Интегрирано управление на посевите (Integrated Crop Management – ICM) и Интегриран контрол върху вредителите (Integrated Pest Control – IPC). EurepGap включва също елементи на добре познатия ни вече НАССР – Анализ на опасностите и критични контролни точки (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Системата е създадена и насочена главно към производителите на плодове и зеленчуци, но в момента обхватът на EurepGap покрива и изискванията към други земеделски култури предназначени за директна консумация и за преработвателната промишленост. Разработват се също версии (стандарти, протоколи) за цветя, кафе, фуражи.