Област на приложение:
Международният стандарт 
ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека.
ISO 22000 е приложим за всички организации, без значение от размера им, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига, и желаят да внедрят системи, които гарантират постоянно предоставяне на безопасни хранителни продукти. Той позволява на всяка организация, включително малките и/или по-слабо развитите организации (например малка ферма, малък доставчик на опаковки, малък магазин за продажба на дребно или магазин за хранителни услуги), да прилага външно разработени елементи в своята Система за управление на безопасността на храните.

ISO 22000 конкретизира изискванията към системата за управление на безопасността на храните, които включват общопризнатите и придобили международна популярност елементи за гарантиране на безопасността на храните по цялата хранителна верига, включително и до точката на крайното им потребление:

добра комуникация по цялата хранителна верига;
• системно управление, контрол на процесите;
• Plan-Do-Check-Act (PDCA цикъл – обединяване на два отделни цикъла: единият обхваща системата за управление, а другият обхваща принципите на НАССР;
• прилагане на НАССР принципите и пряка връзка с кодекс Алиментариус;
• спазване на добрите хигиенни и производствени практики.

 
Стандарт 
ISO 22000 обединява принципите на системата НАССР (Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му) с пререквизитните програми (ПРП), познати като добри хигиенни и производствени практики (GMP ).
ISO 22000 изисква всички опасности, за които основателно се предполага, че могат да възникнат в хранителната верига, включително опасностите, свързани с вида на процеса и на използваните инсталации, да бъдат идентифицирани и оценени. Така той дава възможност за определяне и документиране на причините за необходимостта от контрол върху едни установени опасности и липсата на такава необходимост при други установени опасности.

Структура:
ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на хранителните продукти” има следната структура:

1. Обхват
2. Нормативни позовавания
3. Термини и дефиниции
4. Контекст на организацията
5. Лидерство
6. Планиране
7. Поддръжка
8. Дейности
9. Оценяване на ефикасността на системата за управление на безопасността на храните
10. Подобряване


Ползи от внедряване на стандарт ISO 22000:
Стандарт 
ISO 22000 дава възможност на организацията да:

въведе система за управление на безопасността на хранителни продукти, която да помага за подобряване на цялостната дейност по отношение на безопасността;
• постоянно да осигурява продукти и услуги, свързани с хранителни продукти, които са безопасни и отговарят на регулаторните изисквания;
• подобри управлението на рисковете в процесите по безопасност на храните;
• оценява и преценява изискванията на клиентите и доказва съответствия с онези предварително договорени с клиентите изисквания, свързани с безопасността на храните, с цел да повишава удовлетвореността на клиентите;
• ефективно да комуникира със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, свързани с хранителната безопасност;
• гарантира съответствието с декларираната политика по безопасността на хранителните продукти ида покаже стабилни връзки с 
кодекс Алиментариус;
• доказва това съответствие пред други заинтересовани страни, и
• получи сертификация или регистрация на системата за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация, или да провежда самооценка, или да декларира съответствие с този международен стандарт.

 
Безопасността на храните представлява предотвратяване, отстраняване и контрол на опасностите, свързани с хранителните продукти, от мястото на производство до мястото на консумация. Тъй като заплаха за безопасността на храните може да се появи на всеки етап от процеса, всяко едно предприятие във веригата за доставка на храни трябва да упражнява адекватен контрол върху опасностите. Всъщност безопасността на храните може да се поддържа само чрез съвместните усилия на всички страни: правителства, производители, търговци на дребно и крайни потребители.
Стандартът
 ISO 22000 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление с други стандарти като ISO 9001ISO 14001, OHSAS 18001ISO 45001IFS FoodBRC и др.

FSSC 22000:2010 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

FSSC 22000

 

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти.

Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни).

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC , IFS Foodи SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001 , с цел постигане на ефективна интеграция на системата.

 

Кратка предистория на FSSC 22000:

ISO 22000 не беше одобрен през процеса на сравнителен анализ на GSFI главно защото изискването за пререквизитните програми за производството на храните не беше подробно развито, което се дължи в голяма степен на покритието на “цялата хранителна верига”. Това доведе до допълнителна работа, подкрепена от големите производители на храни, включваши Kraft, Nestle, DANONE и Unilever под егидата на Конфедерацията на хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз (CIAA); това доведе до представяне на PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните при производство на храни) през 2008г.

Стандартът FSSC 22000, разработен и притежание на Фондацията за безопасност на храните, е базиран основно на комбинацията от изискванията на ISO 22000 и PAS 220. FSSC 22000 получава пълно признаване от GSFI, преминавайки успешно през процеса на сравнителен анализ.

 

Кой трябва да използва FSSC 22000?
За разлика от 
ISO 22000 , който е приложим за всички организации в хранителната верига, FSSC 22000 е проектиран специално за производители на храни. Схемата е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните запроизводители на храни, които преработват и произвеждат:

 • бързоразвалящи се продукти от животински произход, с изключение на подлежащите на клане и разфасовабе, (т.е. месо, птици, яйца, млечни и рибни продукти).
 • бързоразвалящи се растителни продукти (т.е. пресни плодове и пресни сокове, консервирани плодове, пресни зеленчуци, консервирани зеленчуци).
 • продукти с дълъг срок на годност при стайна температура (консервирани продукти, бисквити, закуски, масло, питейна вода, напитки, тестени изделия, брашно, захар, сол).
 • (био)химически продукти за производството на храни (т.е витамини, добавки и био-култури), но с изключение на технически и технологични помощи. 

Забележка: Транспортиране и съхранение на място и като част от операцията са включени (напр. зреене на сирене). Той е приложим за всички организации за производство на храни в тези категории, независимо от големината и сложността,  с търговска или нетърговска дейност, обществени или частни. 

 

Ползите от получаване на сертификат FSSC 22000:

 • Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход;
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за управление безопасността на храните.
 • Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици.
 • Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на  законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството.
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта.
 • Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти.
 • Възможност да спечелите повече бизнес – в частност там, където поръчките изискват сертификат като условие за доставка.